Pasaport Nedir? - Eraytur

Pasaport Nedir?

Bordo Pasaport

Umuma Mahsus (Bordo) Pasaport Türk Cumhuriyeti ve KKTC vatandaşları ile Haymatlos(vatansız) vatandaşlarımızın alabilecekleri pasaport türüdür. Umuma Mahsus Pasaport yurt içinde İçişleri Bakanlığınca veya İçişleri Bakanının vereceği yetkiye göre Valiliklerce, yurtdışında Türkiye Cumhuriyeti Konsoloslukları tarafından verilir.

Hizmet, hususi veya diplomatik pasaport başvurusu için 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nda belirtilen şartları taşımayan kişiler umuma mahsus pasaport başvurusunda bulunabilirler.

Diplomatik Pasaport

Diplomatik pasaportlar, Dışişleri Bakanlığı ile yabancı memleketlerde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik ve Konsoloslukları tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olmayan Bakanlara, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi,

Sayıştay, Genel Kurmay birinci ve ikinci başkanlarına, Cumhuriyet Başsavcısına, orgenerallere, oramirallere, eski cumhurbaşkanlarına, yasama meclisleri eski başkanlarına, eski başbakanlar ve dışişleri eski bakanlarına, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterine, Başbakanlık ve bakanlık müsteşarları ile Diyanet İşleri Başkanına, Valilere,

Büyükşehir Belediye Başkanlarına, Büyükelçilik unvanı almış olanlar ile, Dışişleri Bakanlığı meslek mensuplarına, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği üst düzey görevlilerinden resmi bir görevle gönderilenlere, Türkiye Cumhuriyeti dış temsilcilikleri nezdinde memur edilen müşavirlere, ataşelere ve muavinlerine,

Hükümet adına milletlerarası resmi müzakereler yapılması, mukavelenameler akdi için veya milletlerarası toplantılarla kongre ve konferanslara katılmak üzere gönderilenlere ve yabancı devletler veya milletlerarası teşekküller nezdinde daimi veya geçici görev yapmak üzere gönderilenlere, siyasi kuryelere verilir.

Diplomatik pasaport alabilecek durumda bulunan veya alan kimselerin sıfat veya vazifeleri devam ettiği müddetçe, eşlerine, ergin olmayan veya ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar,

yine ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan, aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına da hak sahibi kişinin pasaportu ile aynı süre geçerli diplomatik pasaport verilir. Diplomatik pasaportlar hiçbir harç veya resme tabi değildir.

Yeşil Pasaport

Hususi Damgalı Pasaportların kimlere ne şekilde verileceği 5682 sayılı pasaport kanunun 14/A maddesinde belirlenmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri, eski bakanlar ile birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri ile birinci derece kadro ile emekliliğe hak kazanmış olan belediye başkanlarına; diplomatik pasaport verilmesini gerektiren vazifelerden başka herhangi bir resmi vazife ile veya kendi hesaplarına yabancı ülkelere gittikleri zaman verilir.

(Ek cümle: 19/10/2005 – 5411/168 md.) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu üyeleri için, T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilme ve emekli keseneklerinin bu derecelerden kesilmesi şartı aranmaz.

Bunlardan emeklilik veya çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılmış olanlara da bu nevi pasaport verilir.

(Değişik: 3/3/1993-3868/1 md. ve 06.12.2012-6360/31 md.) İl ve ilçe belediye başkanlarına, görevleri süresince hususi damgalı pasaport verilir.

Hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların eşlerine de aynı nevi pasaport verilir. Hususi damgalı pasaport almaya hakkı bulunduğu sırada vefat edenlerin dul eşlerine başkası ile evlenmemiş ise ayrı neviden pasaport verilmesi mümkündür.

(Değişik son paragraf: 23/7/2010-6009/58 md.) Hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların ergin olmayan veya ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar, yine ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan, aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına da hususi damgalı pasaport verilir.

HUSUSİ DAMGALI PASAPORT ÇALIŞANLAR İÇİN GEREKLİ BELGELER

Hak sahibi memurun çalıştığı kurumun İl Müdürlüğü veya Bölge Müdürlüğü veya Genel Müdürlüğünce tanzim edilerek daha önce imza sirküsü gönderilmiş olan yetkili tarafından onaylanmış, hak sahibi ile birlikte pasaport alacak diğer aile fertlerinin kimlik bilgileri kaydedilerek fotoğrafları mühürlenmiş pasaport talep formu.

  • 2 adet biometrik fotoğraf
  • T.C nüfus cüzdanı aslı (Nüfus cüzdanı aslı olmadan ve cüzdanda T.C. Kimlik numarası bulunmadan işlem yapılmamaktadır)
  • Parmak izi alındı belgesi ( Pasaport işlemlerinde ilk önce parmak izi verilmesi gerekmektedir, parmak izi verdikten sonra tarafınıza parmak izi belgesi verilecektir.)
  • Banka veya maliye veznesine yatırılan 82.50 TL pasaport cüzdan bedeli ödendi dekontu,
    Başvuru sırasında hak sahibi kendisi için pasaport almayacak, eşi ve ergin çocuğu için alacak ise; müracaata gelmesine gerek yoktur; Kurumundan talep ettiği ve hak sahibi tarafından imzalanmış talep formu ile hak sahibinin eşi ve reşit olan (18 yaşını tamamlamış) çocuğu hak sahibi olmadan başvuruda bulunabilir.
  • Reşit olmayan çocuğu için ayrıca her iki ebeveynden muvafakatname ve müracaata gelmeyen ebeveynden vekaletname istenmektedir. (Emekli/Müstafi olanların eş ve çocukları hususi damgalı pasaport müracaatında bulunuyor ise hak sahibinin müracaatta bizzat bulunması, bulunamıyor ise noterden vekaletname vermesi gerekmektedir.)

EMEKLİLER İÇİN GEREKLİ BELGELER

Emekli olduktan sonra ilk kez pasaport işlemi yaptıracaklar için; Emekli oldukları kurumdan (Örneğin Öğretmenler İl Milli Eğitim Müdürlüğünden, Doktorlar İl Sağlık Müdürlüğünden) Emekli oldukları tarihteki kadro derecenizi gösterir belge getirmeleri gerekmektedir.

Emekli olduktan sonra hususi pasaport işlemi yaptırmış iseniz ve pasaportunuzda EMEKLİ yazıyor ise; mevcut pasaportunuz müracaatınız için yeterlidir.

2 adet biyometrik fotoğraf.

T.C nüfus cüzdanı aslı (Nüfus cüzdanı aslı olmadan ve cüzdanda T.C. Kimlik numarası bulunmadan işlem yapılmamaktadır)

Parmak izi alındı belgesi (Pasaport işlemlerinde ilk önce parmak izi verilmesi gerekmektedir, parmak izi verdikten sonra tarafınıza parmak izi belgesi verilmektedir.)

Banka veya maliye veznesine yatırılan 82.50 TL pasaport cüzdan bedeli ödendi dekontu,

Başvuru sırasında hak sahibi kendisi için pasaport almayacak, eşi ve ergin çocuğu için alacak ise; müracaata gelmesine gerek yoktur. Eşi ve reşit olan (18 yaşını tamamlamış) çocuğu için vekaletname vermelidir.
Reşit olmayan çocuğu için aynıca her iki ebeveynden muvafakatname ve müracaata gelmeyen ebeveynden vekaletname istenmektedir.

 

İSTİFA/MÜSTAFİ OLANLAR İÇİN GEREKLİ BELGELER

İstifa/Müstafi olduktan sonra ilk kez pasaport işlemi yaptıracaklar için; İstifa/Müstafi olduğu kurumundan (Örneğin Öğretmenler İl Milli Eğitim Müdürlüğünden, Doktorlar İl Sağlık Müdürlüğünden) istifa/müstafi olduğu tarihteki kadro derecenizi gösterir belge getirmeleri gerekmektedir.

İstifa/Müstafi olduktan sonra hususi pasaport işlemi yaptırmış iseniz ve pasaportunuzda İSTİFA VEYA MÜSTAFİ yazıyor ise; kadro yazısı getirmenize gerek yoktur.

2 adet biyometrik fotoğraf

T.C. Nüfus Cüzdanı aslı (Nüfus cüzdanı aslı olmadan ve cüzdanda T.C. Kimlik numarası bulunmadan işlem yapılmamaktadır.)

Parmak izi alındı belgesi (Pasaport işlemlerinde ilk önce parmak izi vermeniz gerekmektedir. parmak izi verdikten sonra tarafınıza parmak izi belgesi verilecektir.)

Banka veya maliye veznesine yatırılan 82.50 TL pasaport cüzdan bedeli ödendi dekontu,

VEFAT/MERHUM OLAN HAK SAHİBİNİN EŞİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Hak sahibi vefat ettikten sonra eşi ilk kez pasaport işlemi yaptıracaksa ise; Eşinin bağlı bulunduğu kurumundan (Örneğin Öğretmenler İl Milli Eğitim Müdürlüğünden, Doktorlar İl Sağlık Müdürlüğünden) vefat ettiği tarihteki kadro derecesini gösterir belge getirmeleri gerekmektedir.

Hak sahibi vefat ettiksen sonra eşi hususi pasaport işlemi yaptırmış ve pasaportununda MERHUM/VAFET yazıyor ise; mevcut pasaportu müracaat için yeterlidir.

Müracaat yapılan ilin dosyasında hak sahibin kadro durumunu gösterir belge emekli veya çekildikten sonra ibraz edilmiş ve dosyasında mevcut ise tekrar kadro durumunu gösterir belgenin getirilmesine gerek bulunmamaktadır.

2 adet biyometrik fotoğraf

T.C nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi (Nüfus cüzdanı aslı olmadan ve cüzdanda T.C. Kimlik numarası bulunmadan işlem yapılmamaktadır)

Parmak izi alındı belgesi ( Pasaport işlemlerinde ilk önce parmak izi vermelisiniz. Parmak izi verdikten sonra tarafınıza parmak izi belgesi verilecektir.)

Banka veya maliye veznesine yatırılan 82.50 TL pasaport cüzdan bedeli ödendi dekontu,

NOT: Vefat eden hak sahibinin sadece, başkaları ile evlenmemiş eşleri hususi pasaport alabilirler. Çocukları vefat eden ebeveynlerinden dolayı hususi pasaport alamazlar.

 

18 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUKLAR İÇİN GEREKLİ BELGELER

18 yaşından küçüklerin ve kısıtlıların pasaport alabilmeleri için ebeveynlerinin veya mahkemece tayin edilmiş vasisi var ise muvafakat vermesi gerekmektedir.

Muvafakat verecek kişiler bu işlemi noter huzurunda yapabilecekleri gibi bizzat pasaport müracaatı esnasında hazır bulunarak görevli memur huzurunda da yapabilirler.

Anne-baba ayrı ise velayet mahkemece ebeveynlerinden hangisine verilmişse velayet verilen ebeveyn hak sahibi ise o ebeveynin tek başına muvafakati yeterlidir.

Hak sahibinin çalıştığı kurum tarafından düzenlenmiş ve hak sahibi tarafından imzalanmış talep formu. (Ebeveyni çalışanlar için)

Hak sahibinin emekli olduğu veya çekildiği kurum tarafından düzenlenmiş emekli olduğu tarihteki kadro derecesini gösterir belge (Ebeveyni emekli olanlar ve çekilenler için)

2 adet biyometrik fotoğraf

T.C. Nüfus Cüzdanı aslı (Nüfus cüzdanı aslı olmadan ve cüzdanda T.C. Kimlik numarası bulunmadan işlem yapılmamaktadır.)

Parmak izi alındı belgesi (Pasaport işlemlerinde ilk önce parmak izi vermeniz gerekmektedir. parmak izi verdikten sonra tarafınıza parmak izi belgesi verilecektir.)

Parmak izi Çıktısı : 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunun 5’inci maddesi uyarınca, 7 yaşından gün almış ve daha büyük çocuklardan parmak izi alınmaktadır.

Banka veya maliye veznesine yatırılan 82.50 TL pasaport cüzdan bedeli ödendi dekontu,

18 YAŞINDAN BÜYÜK ÇOCUKLAR İÇİN ARANAN ŞARTLAR VE GEREKLİ BELGELER

ARANAN ŞARTLAR:

Evli olmamaları.
25 Yaşını doldurmamış olmaları.
Öğrenci olmaları gerekmektedir.
GEREKLİ BELGELER:

Hak sahibinin çalıştığı kurum tarafından düzenlenmiş ve hak sahibi tarafından imzalanmış talep formu. (Ebeveyni çalışanlar için)

Hak sahibinin emekli olduğu veya çekildiği kurum tarafından düzenlenmiş emekli olduğu tarihteki kadro derecesini gösterir belge (Ebeveyni emekli olanlar ve çekilenler için)

2 adet biyometrik fotoğraf

T.C. Nüfus Cüzdanı aslı (Nüfus cüzdanı aslı olmadan ve cüzdanda T.C. Kimlik numarası bulunmadan işlem yapılmamaktadır.)

Öğrenim gördükleri okuldan alacakları öğrenim belgesinin aslı.

Parmak izi alındı belgesi (Pasaport işlemlerinde ilk önce parmak izi vermeniz gerekmektedir. parmak izi verdikten sonra tarafınıza parmak izi belgesi verilecektir.)

Banka veya maliye veznesine yatırılan 82.50 TL pasaport cüzdan bedeli ödendi dekontu,

18 YAŞINDAN BÜYÜK SÜREKLİ BAKIMA MUHTAÇ DURUMDA BULUNAN ÇOCUKLAR İÇİN ARANAN ŞARTLAR VE GEREKLİ BELGELER

ARANAN ŞARTLAR:

Evli olmamaları.
Hak sahibi ile birlikte yaşıyor olması.
İş sahibi olmaması
GEREKLİ BELGELER:

Hak sahibinin çalıştığı kurum tarafından düzenlenmiş ve hak sahibi tarafından imzalanmış talep formu. (Ebeveyni çalışanlar için)

Hak sahibinin emekli olduğu veya çekildiği kurum tarafından düzenlenmiş emekli olduğu tarihteki kadro derecesini gösterir belge (Ebeveyni emekli olanlar ve çekilenler için)

2 adet biyometrik fotoğraf

T.C. Nüfus Cüzdanı aslı (Nüfus cüzdanı aslı olmadan ve cüzdanda T.C. Kimlik numarası bulunmadan işlem yapılmamaktadır.)

Resmi sağlık kurumlarınca düzenlenmiş sürekli bakıma muhtaç durumda olduğunu gösterir sağlık kurulu raporu,
Parmak izi alındı belgesi (Pasaport işlemlerinde ilk önce parmak izi vermeniz gerekmektedir. parmak izi verdikten sonra tarafınıza parmak izi belgesi verilecektir.)

Banka veya maliye veznesine yatırılan 82.50 TL pasaport cüzdan bedeli ödendi dekontu,
YURT DIŞINDA BULUNAN VATANDAŞLARIN HUSUSİ PASAPORT İŞLEMLERİ

Yurt dışında bulunan vatandaşlara hususi damgalı pasaportların ne şekilde verileceği 5682 sayılı pasaport kanunun 14/C maddesinde belirlenmiştir.

5682 Sayılı Pasaport Kanunu’nun 14 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca, ilgilinin Türkiye’de mensubu bulunduğu kurumu tarafından veya şahısların bizzat kendileri tarafından bağlı bulunduğu kurumu aracılığı ile İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğüne yapılacak yazılı başvuru üzerine, ilgili hakkında yapılacak inceleme sonucunda Bakanlığımızın vereceği muvafakat ve Dışişleri Bakanlığının talimatıyla Dış Temsilciliklerimiz (Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik ve Başkonsolosluklarımız) tarafından yerine getirilmektedir.

1- HUSUSİ DAMGALI PASAPORT HAK SAHİBİ YURT İÇİNDE ANCAK HUSUSİ DAMGALI PASAPORT ALACAK AİLE FERTLERİ YURT DIŞINDA İSE YAPILACAK İŞLEMLER:

GEREKLİ BELGELER:

HAK SAHİBİ ÇALIŞIYOR İSE : Çalıştığı kurumun İl Müdürlüğünden, kendi bilgileri ile birlikte pasaport alacağı aile fertlerinin resminin ve kimlik bilgilerinin de bulunduğu ve Bakanlık tarafından yetkili kılınan kişinin onayladığı hususi damgalı pasaport talep formu (Hususi pasaport talep formu için tıklayınız) (Resmi yazı niteliğindeki pasaport talep formu üzerinde silinti, kazıntı ve karalama bulunmayacak, düzeltme yapıldığı takdirde düzeltmeyi yapan makam tarafından o bölüm mühürlenerek imzalanacaktır.)
HAS SAHİBİ EMEKLİ/İSTİFA İSE:
İlk kez pasaport alacaklar çalışanlar gibi kurumlarının İl Müdürlüğünden veya Genel müdürlüğünden veya Bakanlıklarından emekli oldukları veya istifa ettikleri tarihteki kadro derecelerini gösterir belge gönderecektir. Hususi pasaportu olan ve pasaportunun “UNVANI” kısmında veya “açıklamalar” sayfasında EMEKLİ / İSTİFA (Müstafi) ibarelerinden biri yazıyor olanlar, bu sayfanın fotokopisini göndermeli yeterlidir.
Hak sahibinin ve hususi damgalı pasaport alacakların nüfus cüzdanlarının fotokopisi (Nüfus Cüzdanında T.C.Kimlik numarası olması gerekmektedir.)
Hak sahibinin ve pasaport alacak kişilerin fotoğrafı.
Hususi pasaport alacak aile fertlerinin iletişim bilgileri,
Dilekçe (Dilekçe Örneği İçin Tıklayınız)
Ergin çocuklar için öğrenci belgesi,
Hak sahibinin ergin çocuklarından uygun şartları taşıyan ve öğrenimine yurt dışında davamedenlerin pasaport müracaatlarında, T.C. Büyükelçiliği/Başkonsolosluğu/Eğitim Müşavirliğinde verilen veya tasdik edilen öğrenim belgeleri ve yurt dışında eğitim gördükleri okullardan alacakları öğrenci belgelerinin aslı veya uluslar arası geçerliliği olan apostil işlemi ve yeminli tercüman tarafından yapılmış Türkçe tercümeleri öğrenci belgesi olarak kabul edilmektedir.

2- HAK SAHİBİ YURT DIŞINDA FAKAT HUSUSİ PASAPORT ALACAK AİLE FERTLERİ YURT İÇİNDE İSE:

Yurt dışında bulunan hak sahibi Dış Temsilciliklerimiz faksından, müracaat edecekleri İlin Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şube müdürlüğünün faksına Türkiye’deki aile fertlerinin hususi damgalı pasaport alabilmelerine rıza gösterdiğine dair Dış Temsilciliğimizin onayladığı muvafakatnameyi / vekâleti ve nüfus cüzdan fotokopisi ile birlikte göndermeleri gerekmektedir.

3- HAK SAHİBİ VE AİLE FERTLERİ YURT DIŞINDA İSE :

YURT DIŞINA GÖREVLİ GİDEN HAK SAHİBİ KENDİSİ VE AİLE FERTLERİ İÇİN HUSUSİ DAMGALI PASAPORT TALEP ETMELERİ HALİNDE; Yurt içinde bağlı bulunduğu kurumu tarafından İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Pasaport ve Güvenli Belge Daire Başkanlığına pasaport talep eden görevlinin kadro derecesinin, emekli keseneklerinin emekli sandığına kesilip kesilmediği, hangi ülkede görev yaptıklarının ve hangi Büyükelçilik/Konsolosluğa pasaport müracaatında bulunacaklarını ve kimler için hususi pasaport talep edildiğine (açık kimlik bilgilerinin bildirilmesi gerekmektedir.) dair bilgilerin bir üst yazı ile müracaat etmeleri gerekmektedir.
EMEKLİLER İÇİN: Emekli/Müstafi oldukları kurumdan alacakları kadro derecesini gösterir belge ile en yakın dış temsilciliğimize müracaat etmeleri gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu
whatsapp

Sizi Arayalım

Telefon numaranızı bu sayfa aracılığı ile bizlere ulaştırın.
Bilgi & Randevu için hemen sizleri arayalım.